Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

joannna
08:40
0636 8f81
joannna
08:40
4898 7dbb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaphilomath philomath
joannna
08:40
7661 7782
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
joannna
08:40
joannna
08:40
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath
joannna
08:40
1840 0d35
Reposted frommeem meem vialiveattherainbow liveattherainbow
joannna
08:39
joannna
08:37
4527 209d 500
joannna
08:36
4640 7791 500
Reposted fromlyder lyder vialiveattherainbow liveattherainbow
joannna
08:36
joannna
08:34
joannna
08:33
8243 0fe0 500
joannna
08:19
joannna
08:19
6617 80ad
joannna
08:19

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viasatyra satyra
joannna
08:19
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasatyra satyra
joannna
08:18
8361 680e
Reposted fromredux redux vialiveattherainbow liveattherainbow
joannna
08:17
joannna
08:17
3711 0416
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaphilomath philomath
joannna
08:17
3683 18cc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl