Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

joannna
08:50
1966 b11d 500
Reposted fromdavid-tennant david-tennant
joannna
08:50
4712 2562
Reposted fromdavid-tennant david-tennant
joannna
08:49
5795 c626 500
Reposted fromdavid-tennant david-tennant
joannna
08:49
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaaynis aynis
joannna
08:49
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaaynis aynis
joannna
08:48
joannna
08:48
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viadzony dzony
08:46
08:45
1832 5763 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
08:44
1828 99b9

ghreetings:

sihlvers:

s i h l v e r s

+

Reposted fromtosiaa tosiaa
08:43
1700 fd9a 500

uberragend:

*the deep woods*

Reposted fromAmericanlover Americanlover viadzony dzony
08:43
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
08:43
0897 d80a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabylejaka bylejaka
joannna
08:42
3110 4b27 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viacylonapplepie cylonapplepie
joannna
08:40
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viakrainakredek krainakredek
joannna
08:40
5999 01d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
08:40
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaaynis aynis
08:40
3874 1736
joannna
08:40
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaynis aynis
08:40
1827 166f

rehckless:

we are all mad here.

Reposted fromtosiaa tosiaa viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl