Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

04:54
5099 921c 500

холодно

04:54
8246 47b4

Not mine ok!?!

Reposted frommyry myry viagreywolf greywolf
joannna
04:52
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaaynis aynis
joannna
04:52
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaynis aynis
04:52
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
joannna
04:51
joannna
04:51
joannna
04:51
joannna
04:51
joannna
04:50
3542 1067 500
Reposted fromfungi fungi viapytum pytum
joannna
04:50
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viapytum pytum
joannna
04:50
8480 45e9
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viagreywolf greywolf
joannna
04:50
joannna
04:50
4946 af6f 500
my kind of dream vol. 1
Reposted fromPiro Piro viapytum pytum
04:44
joannna
04:44
0719 8bd6
Reposted fromscorpix scorpix viagreywolf greywolf
joannna
04:44
4131 290d
Reposted fromteijakool teijakool viagreywolf greywolf
joannna
04:44
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
04:43
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaaynis aynis
joannna
04:43
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl